Artykuł.

RYCZAŁT 8.5 % DLA BRANŻY IT - OPTYMALIZACJA PODATKOWA – NOWY POLSKI ŁAD

14Stycznia 2022

Wraz z wejściem w życie Nowego Polskiego Ładu od stycznia 2022 r. należy rozważyć optymalny sposób opodatkowania dla branży IT .

Okazuje się, że programiści mogą skorzystać na Polskim Ładzie.

Podatek ryczałtowy

Dla branży informatycznej przewidziany został ryczał podatkowy w wysokości 12% (obniżono poprzednią stawkę ryczałtową, która wynosiła 15 %). Należy pamiętać, iż w takim przypadku podatek opłaca się od przychodu. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które mają niskie koszty działalności. W pewnych przypadkach będzie jednak możliwe zastosowanie do całości lub części usług ujętych na fakturze jeszcze korzystniejszego ryczałtu, tj. w wysokości 8,5 %.

Ograniczenia

Zastosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego nie jest możliwe w przypadku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy przez okres 2 lat od ustaniu stosunku pracy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

12% ryczałt od przychodów ze świadczenia usług przysługuje w przypadku usług:

a) związanych z wydawaniem:
- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Są to zatem szeroko rozumiane usługi związane z kodowaniem (pisaniem kodu).

Korzystna stawka ryczałtu w wysokości 8,5%

Dla części przedstawicieli branży informatycznej będzie możliwe zastosowanie korzystnej stawki 8,5 % przychodu. Dotyczy to przychodów osiąganych z działalności usługowej (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy ryczałtowej). Może to dotyczy także części świadczonych usług przez danego przedsiębiorcę. Istotne jest prawidłowe zakwalifikowanie świadczonych usług w ramach kodów PKWiU. Ze stawki tej skorzystać mogą np. architekci programowania (projektowanie systemów), testerzy automatyczni, inżynierowie oprogramowania, analitycy biznesowi, itp. Nie każda usługa informatyczna sprowadza się bowiem do „pisania kodu” .

Należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług (zob. interpretacja z dnia 19 listopada 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT2-1.4011.808.2021.2.MGR).
W tym celu wskazane jest wystąpienie z wnioskiem o klasyfikację do Głównego Urzędu Statystycznego oraz interpretację do Krajowej Izby Skarbowej.

W ramach świadczonych usług z tego zakresu oferujemy:

- konsultację i analizę kodów PKWiU oraz zakresu świadczonych usług pod kątem podatkowym,
- przygotowanie wniosków do GUS oraz Krajowej Izby Skarbowej,
- weryfikację treści umowy o świadczenie usług oraz przygotowanie ewentualnego aneksu do umowy precyzującego świadczone usługi dla celów podatkowych.

W przypadku zainteresowania wskazanym tematem zapraszamy do kontaktu.