Seire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Znać ustawę to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.

Prace zbiorowe i monografie

>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Ciekawym i praktycznym uzupełnieniem publikacji są wzory regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych przydatnych dokumentów.

Zobacz więcej
Praca zdalna w polskim systemie prawnym

Publikacja stanowi szczegółową analizę najważniejszych aktualnych zagadnień związanych ze świadczeniem pracy zdalnej.

Treści w niej zawarte uwzględniają bieżącą sytuację epidemiczną – pandemię COVID-19, jak również zapowiadaną nowelizację Kodeksu pracy, zakładającą wprowadzenie pracy zdalnej do polskiego systemu prawnego na stałe.

Zobacz więcej
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
Najważniejsze problemy związane z kontrowersyjnym w teorii i praktyce zagadnieniem obciążania pracodawców różnymi świadczeniami o charakterze społecznym na rzecz pracowników i ich rodzin, pomimo nieświadczenia przez nich pracy.
Zobacz więcej
Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
W opracowaniu omówiono pojęcie funkcji ochronnej cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, wskazując jednocześnie na jej aspekt procesowy i powiązanie z ochroną pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Zwrócono uwagę na ostatnie daleko idące nowelizacje przepisów postępowania cywilnego dotyczące rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy, jak również na wątek transgraniczny, odgrywający w nich coraz istotniejszą rolę. Poruszona została także problematyka alternatywnych dróg rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy (mediacja, sądownictwo polubowne). Monografia jest adresowana do pracowników naukowych, studentów oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy w swojej praktyce mają do czynienia ze sporami pracowniczymi. Stan prawny na 1 stycznia 2011
Zobacz więcej
Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia.
Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.
Zobacz więcej
RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami
Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście RODO.
Zobacz więcej
Kierunki zmian w administracji publicznej
Dynamiczny rozwój gospodarki i nowoczesnych technologii wpływa na tempo zmian zachodzących wewnątrz społeczeństw oraz stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Monografia „Kierunki zmian administracji publicznej” stanowi zbiorowe opracowanie autorstwa kilkunastu znanych przedstawicieli nauki i praktyki, ilustrujące wybrane obszary zderzania się pryncypiów wyznaczających kierunki zmian administracji. W publikacji ujęto wybrane zagadnienia z zakresu aktualnych zmian w zakresie prawa administracyjnego, finansowego, zamówień publicznych, a także prawa urzędniczego i prawa pracy.
Zobacz więcej

WybranePublikacje

 • Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.
 • Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

 • Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, red. A. Sobczyk; Kraków: Friedrich Ebert Stiftung 2008; ISBN: 978-83-7099-155-5, s. 260-272.
 • Umowa przedwstępna o pracę: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Radca Prawny 2009, nr 1 (styczeń-luty), ISSN: 1230-1426, s. 47-56.
 • Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 3, ISSN: 1731-8165, s. 133-136.
 • Delegacja czy zmiana miejsca pracy?, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 9, ISSN: 1731-8165, s. 466-469.
 • Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2012, nr 882, ISSN: 1898-6447, s. 157-168.
 • Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 2011, nr 18, ISSN: 1897-659X, s. 130-145.
 • Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego, Radca Prawny 2011, nr 119, ISSN: 1230-1426, s. 16D-20D.
 • Umowy śmieciowe - wybrane problemy, Zeszyt Naukowy WSZiB 2012, zeszyt nr 25, ISSN: 1897-659X, ISBN: 978-83-60560-96-9, s. 99-113.
 • Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2012, ISSN: 1429-9585, s. 83-93.
 • Prawo i obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników administracji publicznej, Administracja Publiczna 2012, zeszyt nr 1 (19), WSAB, ISSN: 1730-5306, s. 131-143.
 • Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, nr 911, ISSN: 1898-6447, s. 33-49.
 • Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2015, nr 6 (942), ISSN: 1898-6447, DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0942.0608, s. 125-141.
 • Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych, Samorząd Terytorialny 2016, nr 1-2, ISSN: 0867-4973, s. 87-97.
 • Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 4, ISSN: 1731-8165, s. 181-185.
 • Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 12, ISSN: 1731-8165, s. 627-631.
 • Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2016, ISSN: 1429-9585, s. 83-94.
 • Working above contractual hours in the case of part-time employees, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2017, ISSN: 1429‑9585, vol. 24, nr 2, DOI: 10.4467/25444654SPP.17.009.7396, s. 103-115.
 • Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, z. 5, ISSN: 0032-6186, s. 26-31.
 • Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego, Monitor Prawa Pracy 2017, nr 10, ISSN: 1731-8165, s. 510-514.
 • Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, z. 9, ISSN: 0032-6186, s. 24-31.
 • Jeszcze o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy 2017, nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Łódź 2017, ISSN: 2300-8318, s. 103-114.
 • Wyższe stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej – uwagi na tle najnowszych nowelizacji, Zarządzanie Publiczne, maj 2018, nr 1(43) 2018, s. 88-103.
 • Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO – wybrane zagadnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, z. 7, ISSN: 0032-6186, s. 18-26.
 • M. Mędrala, P. Strumiński Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce, Monitor Prawa Pracy 2019, nr 3, ISSN: 1731-8165, DOI: 10.32027/MOPR.19.3.2, s. 13-19 (współautor tekstu).
 • Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code, E-Journal of International and Comparative Labour Studies, ISSN: 2280-4056, Volume 8, No. 1, January 2019, s. 65- 82.
 • Fixed term nature of the grounds for legalization of employment of foreigners in the context of fixed time employment contracts in Poland, Hungarian Labour Law E-Journal 2018, nr 2, ISSN: 2064-6526, s. 52-65.

 • Outsourcing pracowniczy, (w:) Z problematyki zatrudnienia tymczasowego red.: A. Sobczyk, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-264-1509-8, ISSN: 1897-4392, s. 185-197.
 • Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (w:) Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, red.: M. Bosak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 (Biblioteka Monitora Prawa Pracy), ISBN: 978-83-255-6349-3, s. 39-53.
 • Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych (w:) Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, red.: M. Bosak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-7347-8, s. 132-142.
 • Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze (w:) Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne), t. III - Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, red.: B. M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2015, ISBN: 978-83-64788-43-7, s. 65-76.
 • Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w:) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red.: J. Czerniak-Swędzioł, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-8092-478-9, s. 65-85.
 • Socjalność w prawie pracy (w:) Wokół problematyki stosowania prawa, red.: D. Fleszer, A. Rogacka-Łukasik, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2016, ISBN: 978-83-65682-38-3, s. 148-160.
 • Kiedy stosunek pracy z powołania? (rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów urzędów pracy) (w:) W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, red.: B. Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-61713-02-9, s. 245-260.
 • Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy (w:) Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, red.: D. Dörre-Kolasa, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-255-9466-4, s. 273-297.
 • Sezonowe umowy o pracę na czas określony (w:) Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, red.: M. Mędrala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-632-6, s. 120-134.
 • M. Mędrala, R. Jezierski, Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (w:) RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, red.: M. Mędrala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8124-762-7, s. 190-214 (współautor tekstu).

 • Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-632-6; funkcja redaktora naukowego, autor rozdziału (s. 120-134), wstępu i wzorów umów.
 • Kierunki zmian w administracji w publicznej (red.: W. Fill, M. Mędrala, A. Mituś), C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8162-1; funkcja współredaktora, współautor wstępu, autor rozdziału (s. 219-234).
 • RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8124-762-7; funkcja redaktora naukowego, autor wstępu i wzorów dokumentów, współautor rozdziału (s. 190-214).
 • Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-241-8; funkcja redaktora naukowego, autor rozdziału (s. 183-197), Praca zdalna a wykluczenie społeczne.