Seire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Znać ustawę to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.

Prace zbiorowe i monografie

>
Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy.

Książka stanowi kompleksowe omówienie przepisów dotyczących nowej instytucji w Kodeksie pracy, jaką jest praca zdalna. Autorka szczegółowo, a zarazem w praktyczny sposób wyjaśnia najbardziej kluczowe kwestie związane z nowymi regulacjami.

Zobacz więcej
Ustawa o ekonomii społecznej. Komentarz

Komentarz kompleksowo i systematyczne analizuje przepisy ustawy o ekonomii społecznej w oparciu o najnowsze orzecznictwo i dotychczasowy dorobek literatury.

Zobacz więcej
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Ciekawym i praktycznym uzupełnieniem publikacji są wzory regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych przydatnych dokumentów.

Zobacz więcej
Praca zdalna w polskim systemie prawnym

Publikacja stanowi szczegółową analizę najważniejszych aktualnych zagadnień związanych ze świadczeniem pracy zdalnej.

Treści w niej zawarte uwzględniają bieżącą sytuację epidemiczną – pandemię COVID-19, jak również zapowiadaną nowelizację Kodeksu pracy, zakładającą wprowadzenie pracy zdalnej do polskiego systemu prawnego na stałe.

Zobacz więcej
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
Najważniejsze problemy związane z kontrowersyjnym w teorii i praktyce zagadnieniem obciążania pracodawców różnymi świadczeniami o charakterze społecznym na rzecz pracowników i ich rodzin, pomimo nieświadczenia przez nich pracy.
Zobacz więcej
Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
W opracowaniu omówiono pojęcie funkcji ochronnej cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, wskazując jednocześnie na jej aspekt procesowy i powiązanie z ochroną pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Zwrócono uwagę na ostatnie daleko idące nowelizacje przepisów postępowania cywilnego dotyczące rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy, jak również na wątek transgraniczny, odgrywający w nich coraz istotniejszą rolę. Poruszona została także problematyka alternatywnych dróg rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy (mediacja, sądownictwo polubowne). Monografia jest adresowana do pracowników naukowych, studentów oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy w swojej praktyce mają do czynienia ze sporami pracowniczymi. Stan prawny na 1 stycznia 2011
Zobacz więcej
Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia.
Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.
Zobacz więcej
RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami
Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście RODO.
Zobacz więcej
Kierunki zmian w administracji publicznej
Dynamiczny rozwój gospodarki i nowoczesnych technologii wpływa na tempo zmian zachodzących wewnątrz społeczeństw oraz stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Monografia „Kierunki zmian administracji publicznej” stanowi zbiorowe opracowanie autorstwa kilkunastu znanych przedstawicieli nauki i praktyki, ilustrujące wybrane obszary zderzania się pryncypiów wyznaczających kierunki zmian administracji. W publikacji ujęto wybrane zagadnienia z zakresu aktualnych zmian w zakresie prawa administracyjnego, finansowego, zamówień publicznych, a także prawa urzędniczego i prawa pracy.
Zobacz więcej

WybranePublikacje

 • Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy. Wzory, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021.
 • Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.
 • Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

 • Zamieszczenie symbolu choroby w orzeczeniu o niepełnosprawności: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18, Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 9 (2020), s. 90-109, ISSN: 0867-1850;
 • Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, vol. 27, nr 4 (2020), s. 323-340;
 • Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 - niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych,, Monitor Prawa Pracy 2020, nr 9, ISSN: 1731-8165, s. 7-12;
 • Incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, 2 (70), 2021, ISSN: 2082-064X, DOI: 10.31268/ZPBAS.2021.20, s. 11-32;
 • The legal nature of remuneration for periods of release from the obligation to perform work for trade union activists, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2021, j. eng., ISSN: 0208-6069, s. 101-113;
 • Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym, Przegląd Prawa Publicznego 2021, nr 7-8, ISSN: 1896-8996, s. 62-74;
 • M. Mędrala. P. Matyjas-Łysakowska,Zakres podmiotowy stosunku pracy z mianowania - refleksje de lege lata i de lege ferenda, Studia Prawnicze KUL, 2021, z. 3, ISSN: 1897-7146, s. 105-121 (współautor tekstu);
 • Umowa przedwstępna o pracę: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Radca Prawny 2009, nr 1 (styczeń-luty), ISSN: 1230-1426, s. 47-56.
 • Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 3, ISSN: 1731-8165, s. 133-136.
 • Delegacja czy zmiana miejsca pracy?, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 9, ISSN: 1731-8165, s. 466-469.
 • Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego, Radca Prawny 2011, nr 119, ISSN: 1230-1426, s. 16D-20D.
 • Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych, Samorząd Terytorialny 2016, nr 1-2, ISSN: 0867-4973, s. 87-97.
 • Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 4, ISSN: 1731-8165, s. 181-185.
 • Working above contractual hours in the case of part-time employees, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2017, ISSN: 1429‑9585, vol. 24, nr 2, DOI: 10.4467/25444654SPP.17.009.7396, s. 103-115.
 • Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, z. 5, ISSN: 0032-6186, s. 26-31.
 • Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego, Monitor Prawa Pracy 2017, nr 10, ISSN: 1731-8165, s. 510-514.
 • Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, z. 9, ISSN: 0032-6186, s. 24-31.
 • Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO – wybrane zagadnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, z. 7, ISSN: 0032-6186, s. 18-26.

 • M. Mędrala, Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników (w:) System prawa pracy. T. 3, Indywidualne prawo pracy: część szczegółowa, red.: M. Gersdorf, K. Rączka, s. 304-363 (4 rozdziały), Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2021, ISBN: 978-83-8223-079-6;
 • M. Mędrala, Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w nauce (w:) Kobiety wobec wyzwań współczesności, red.: D. Bach-Golecka, Wolters Kluwer: Warszawa 2021, ISBN 978-83-8246-529-7, s. 79-104;
 • M. Mędrala, Wynagrodzenie godne, godziwe i sprawiedliwe – o różnicach pojęciowychw:) Zatrudnienie w epoce postindustrialnej, red. B. Godlewska-Bujok, K. Walczak, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2021, ISBN 978-83-, s. 225-239;
 • M. Mędrala, Praca zdalna a wykluczenie społeczne(w:) Praca zdalna w polskim systemie prawnym, red.: M. Mędrala, Wolters Kluwer Polska: Warszawa, 2021, ISBN: 978-83-8246-241-8, s. 183-196;
 • Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze (w:) Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne), t. III - Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, red.: B. M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2015, ISBN: 978-83-64788-43-7, s. 65-76.
 • Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w:) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red.: J. Czerniak-Swędzioł, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-8092-478-9, s. 65-85.
 • Sezonowe umowy o pracę na czas określony (w:) Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, red.: M. Mędrala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-632-6, s. 120-134.
 • M. Mędrala, R. Jezierski, Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (w:) RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, red.: M. Mędrala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8124-762-7, s. 190-214 (współautor tekstu).

 • Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-632-6; funkcja redaktora naukowego, autor rozdziału (s. 120-134), wstępu i wzorów umów.
 • Kierunki zmian w administracji w publicznej (red.: W. Fill, M. Mędrala, A. Mituś), C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8162-1; funkcja współredaktora, współautor wstępu, autor rozdziału (s. 219-234).
 • RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8124-762-7; funkcja redaktora naukowego, autor wstępu i wzorów dokumentów, współautor rozdziału (s. 190-214).
 • Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-241-8; funkcja redaktora naukowego, autor rozdziału (s. 183-197), Praca zdalna a wykluczenie społeczne.