Artykuł.

JAKIE ZMIANY W NALICZANIU WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH WPROWADZI OD STYCZNIA 2022 R. NOWY POLSKI ŁAD?

3Stycznia 2022

Od stycznia 2022 r. wchodzą istotne zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowniczych wprowadzone przez tzw. Nowy Polski Ład. Należy o nich pamiętać przy pierwszych wypłatach za styczeń 2022.

Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie najważniejszych zmian:


1) KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

Dotychczasowa kwota wolna od podatku w wysokości 8000 zł wzrośnie do kwoty 30 000 zł. Tym samym kwota zmniejszająca podatek, która wynosi obecnie 43,76 zł, tj. 1/12 z 525,12 zł, od stycznia 2022 r. będzie wynosić miesięcznie 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł).

Kwota zmniejszająca podatek według Nowego Ładu przysługuje także podatnikom objętym II progiem podatkowym (32%).

Warunkiem skorzystania z comiesięcznych odliczeń kwoty wolnej od podatku przy naliczaniu wynagrodzenia jest złożenie przez pracownika pracodawcy oświadczenia PIT-2.

2) PODWYŻSZONY PRÓG PODATKOWY

Pierwszy próg podatkowy (17 %) z dotychczasowej kwoty 85 528 zł zostanie podwyższony do kwoty 120 000 zł.

3) BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Według Nowego Polskiego Ładu nie będzie już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Do tej pory można było odliczyć składkę zdrowotną w wysokości 7,75 % od podatku.

4) ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Nowym rozwiązaniem jest ulga dla klasy średniej.

Wzór wyliczenia zaliczki miesięcznej ulgi jest następujący:

(P x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla P wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

(P x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla P wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł,

gdzie P – to uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Płatnik (pracodawca) nie będzie musiał stosować ulgi dla klasy średniej tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o niepomniejszanie dochodu (art. 32 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Należy pamiętać, iż przekroczenie przychodu miesięcznego o jakąkolwiek kwotę powoduje utratę prawa do ulgi.

Na potrzeby obliczania ulgi w zeznaniu rocznym podatnika łączeniu podlegają przychody z umowy o pracę oraz działalności gospodarczej.

5) Zmianom nie ulega tzw. ulga dla młodych – do ukończenia 26 roku limit zwolnienia podatkowego wynosić będzie 85 528 zł.

6) Wzrośnie kwota przychodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych i rozporządzania tymi prawami (dotyczy to pracowników będących twórcami lub artystami, wykonawcami) - z kwoty 85 525 zł do kwoty 120 000 zł.

7) ROZSZERZONY KATALOG ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

Od 2022 r. wprowadzono rozszerzony katalog zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, tj.:

- przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez 4 kolejne lata od roku przeniesienia,

- przychody podatnika (każdego z rodziców), który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej;

- przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich – dla przychodów uzyskanych w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.