Prawo pracy i zatrudnienia

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego prawa zatrudnienia (w tym prawa pracy), ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, ubezpieczeń społecznych oraz szeroko rozumianego HR compliance na rzecz przedsiębiorców i podmiotów publicznych.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

 • bieżące wsparcie prawne Działów HR;
 • opracowanie oraz weryfikację wszelkiej dokumentacji prawnej z zakresu prawa zatrudnienia, w tym:
  - umów o pracę; umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzieło, różne formy świadczenia usług i umów o zarządzanie);
  - regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych (ZFŚS);
  - układów zbiorowych pracy;
 • opracowywanie i weryfikację umów z kadrą menedżerską: kontraktów menedżerskich, umów o współpracy, umów o pracę, aktów powołania; umów o zakazie konkurencji, umów o poufności (NDA);
 • bieżące doradztwo przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, w tym cudzoziemców, wyborze optymalnej formy zatrudnienia, racjonalizacji zatrudnienia;
 • reprezentację procesową klientów we wszelkich sporach sądowych z zakresu prawa pracy (zwalnianie pracowników, spory o wynagrodzenia i świadczenia związane z pracą, naruszenia umów o zakazie konkurencji i NDA, postępowania dyscyplinarne i kary porządkowe, mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, wypadki przy pracy i choroby zawodowe);
 • doradztwo w kwestiach wynagrodzeniowych (pomoc prawna przy wyborze i budowaniu właściwego systemu wynagradzania, premiowania, stosowaniu polityk równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu);
 • doradztwo przy wprowadzaniu różnego rodzaju świadczeń płacowych związanych z pracą (dodatkowe benefity dla pracowników i świadczenia związane z pracą);
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia autorskich kosztów uzyskania przychodu;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prowadzeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS);
 • wsparcie prawne przy wyborze właściwych systemów czasu pracy dla pracowników oraz stosowaniu elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy;
 • doradztwo przy wdrażaniu i bieżącym stosowaniu elastycznych i nietypowych form zatrudnienia (praca zdalna, zatrudnienie tymczasowe), weryfikacja umów oraz regulaminów z tego zakresu;
 • doradztwo przy zatrudnianiu cudzoziemców i delegowaniu pracowników za granicę,
 • udział w negocjacjach, procedurach informowania oraz konsultacjach ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników, radami pracowniczymi; wsparcie w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych; doradztwo w relacjach z pracownikami szczególnie chronionymi, społecznymi inspektorami pracy;
 • doradztwo przy projektach związanych z restrukturyzacją i reorganizacją zatrudnienia (m.in.: przejścia zakładu pracy, outsourcing, zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść);
 • doradztwo z zakresu bhp;
 • prowadzenie kompleksowych audytów (due diligence) z zakresu prawa pracy, w tym dokumentacji wewnątrzzakładowej oraz prawa ubezpieczeń społecznych.