Wiadomość

Tarcza Covid-19

Tarcza 5.0 (Tarcza branżowa)

25 października 2020

Ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639) wprowadzona została tzw. Tarcza 5.0.

Na jej podstawie wsparciem tarczowym zostali objęci przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

W ustawie przewidziano m.in. następujące formy wsparcia:

  • świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, (kwota 2 080 zł, można je otrzymać maksymalnie trzy razy);
  • dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np. przewóz wycieczkowy i turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków, (pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 świadczenia postojowego, można je otrzymać max. 3 razy w wysokości wcześniej otrzymanego świadczenia postojowego).
  • zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
  • Źrodło zus.pl

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639)